VIỆN KHOA HỌC

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

INSTITUTE OF SCIENCE TRAINING HUMAN DEVELOPMENT

 

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

1529 lượt xem

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM  Số: 130/QĐ-TWH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2014         QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Viện Khoa […]

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM

 Số: 130/QĐ-TWH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2014

       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực

CHỦ TỊCH  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM

 Căn cứ Quyết định số 33/2005/QB-BNV ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 568/QB-BNV ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội khoa học Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 03 năm 2014 về việc hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng kí hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Công tác Hội và Hội viên Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nay thành lập Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực trực thuộc TW Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.

Điều 2. Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản có liên quan, có con dấu, tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực có trụ sở chính đặt tại Số 11/1142, đường La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 3. Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Công tác Hội và Hội viên, Trưởng các ban chức năng có liên quan của TW Hội và Viện trưởng Viện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TW Hội;

– Lưu: VP, Ban Công tác Hội và Hội viên.

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Vũ Ngọc Phương

 

 

GỌI NGAY : +84-24-6328-9555

Đăng ký nhận thông tin
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7
ádfasdasdf