VIỆN KHOA HỌC

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

INSTITUTE OF SCIENCE TRAINING HUMAN DEVELOPMENT
NGHỊ ĐỊNH 49/2018/ NĐ- CP: QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày...

THÔNG TƯ 31/2017/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo  

   BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ────── CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

  • 1
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7
ádfasdasdf